چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی

لایحه قانونی اخذ عوارض از وسائل نقلیه جاده ای، مسافری و باری خارجی

‌تاریخ تصویب 1377.2.27 ‌تاریخ تایید شورای نگهبان - ‌تاریخ تایید مجمع تشخیص
مصلحت نظام1377.3.23

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل ونقل ریلی مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1384 به تائید شورای نگهبان رسید.

"ن" والقلم و مایسطرون... سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.
"‌
قرآن کریم"
‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند.
"‌
قانون اساسی اصل ٢٤"

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی           شماره 861/42             ۱۳۹۰/۱/۱۷